Tổ chức bộ máy

Tháng Tư 24, 2017 7:23 Sáng

– Ban Giám đốc: Giám đốc và các phó giám đốc.
– Phòng chức năng:
+ Phòng huấn luyện
+ Phòng truyền thông;
+ Phòng tư vấn, trợ giúp
+ Phòng dự án và văn phòng

– Đội ngũ cán bộ chính nhiệm: Trợ lý, tổng hợp, hành chính, kế toán.
– Đội ngũ chuyên gia kiêm nhiệm trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động.

Giám đốc : Tiến sỹ Hoàng Minh Tuấn 

* Cố vấn khoa học: GSTS tâm lý học Trần Thị Minh Đức, PGS.TS Phạm Mạnh Hà