Tư cách pháp nhân

Tháng Tư 24, 2017 7:23 Sáng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn;
Căn cứ điều 17, quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện TTN Việt Nam, ngày 1/9/2011 Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam có quyết định số 210/QĐ/HVTTN “v/v thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng xã hội”.
Vị trí pháp lý 
Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội là đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.
Sứ mệnh
“Tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam”
Tầm nhìn
“Đến năm 2022 là đơn vị đào tạo kỹ năng sống có uy tín cao tại Việt Nam”
Giá trị cốt lõi: TỰ TIN – TÂM HUYẾT – SÁNG TẠO
TỰ TIN: Sự tự tin của học viên là mục đích đào tạo, huấn luyện của chúng tôi.
TÂM HUYẾT: Tâm huyết với nghề là thái độ làm việc của chúng tôi.
SÁNG TẠO: Sáng tạo không ngừng là khẩu hiệu hành động của chúng tôi.
Slogan
“Bạn và tôi cùng tiến bộ”!
Chức năng
– Huấn luyện, bồi dưỡng;
– Truyền thông, tư vấn;
– Trợ giúp, can thiệp;
– Nghiên cứu và phối hợp xuất bản ấn phẩm.
Nhiệm vụ 
– Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội, giúp Thanh Thiếu niên tự tin khẳng định bản thân, phát triển trong xã hội hiện đại.
– Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn kỹ năng xã hội và trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên thích ứng, chủ động hoà nhập với cộng đồng.
– Tạo môi trường thực hành kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Các mục tiêu phát triển
– Giai đoạn I (2012 – 2016) – Xác lập vị thế của Trung tâm là đơn vị có đủ năng lực huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.
– Giai đoạn II (2017- 2020) – Phát triển Trung tâm thành đơn vị có uy tín cao trong huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.
– Giai đoạn III (2020 – tiếp theo): Phát triển Trung tâm thành đơn vị chuyên nghiệp trong huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên; là môi trường rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam.
Các chương trình huấn luyện
– Các khoá huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.
– Học kỳ trong Quân đội
– Các khóa bồi dưỡng kỹ năng công tác cho sinh viên và cán bộ trẻ.
– Các chương trình truyền thông kỹ năng xã hội cho phụ huynh, phụ nữ, gia đình trẻ.
– Các chương trình tư vấn, trợ giúp kỹ năng xã hội cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.
– Biên soạn tài liệu, ấn phẩm về kỹ năng xã hội đáp ứng nhu cầu của xã hội.